Kvaliteedi tagamise alused Pärnu Vanalinna koolituskeskuses

 

Pärnu Vanalinna koollituskeskus lähtub täiendkoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiendkoolitusega seonduvatest õigusaktidest ja teistest täiskasvanute valdkondades kehtivatest õigusaktidest, ning Pärnu Vanalinna koolituskeskuse õppekorralduse alustest.

Õppekava kvaliteedi tagamine.

Õppekavad koostatakse lähtuvalt täiskasvanute koolituse seadusest ja täiendkoolituse standardi nõuetest. Õppekava koostamise alused on järgmised

Õppekava nimetus

Õppekavarühm

Õppe  kogumaht

Õppekeskkonna kirjeldus

Praktilise ja iseseisva töö math (kui see on vajalik)

Õppe sisu

Õpivälundid

Koolitaja  kvalifikatsiooni või õpi-ja töökogemuse kirjeldus

Koolituse alustamise ja lõpetamise tingimused

Tunnistuse väljastamise puhul õpiväljundite hindamise meetodid ja kriteeriumid (see sõltub koolituse eripärast , hinnatakse juhul kui koolitus seda nõuab)

Õppekavad koostab koolitusjuht koos koolitajaga, lähtutakse kõigist vajalikest seadusega kehtestatud aktidest ja kvaliteedi tagamise alustest,  arvestatakse ka õppijate tagasisdes tehtud ettepanekuid.

Koolitajate kvaliteedi tagamine.

Koolitajatel on kõrgharidusja /või töökogemus õpetataval erialal, koolitamise kogemus ning soovitatavalt täiskasvanute koolitaja kutse.

Koolitajate pädevuse hinnangu andmise aluseks on koolitusjuhile esitatud CV, vestlused, töökogemused, soovitused. Koolitajate töö kvaliteeti hinnatakse ka õppijate tagasiside põhjal.

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine

Õpperuumid on sisustatud sobilikuks täiskasvanute õppeprotsessi läbiviimiseks. Õppevahendid, seadmed, ruumid ja ligipääs on piisav ning toetab õppekava eesmärkide ja õpiväljundite saavutamist.

Õppijatel on võimalus kasutada tasuta internetiühendust.

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamiseks küsitakse ka tagasisidet õppijatelt, koolitatajatelt ja seda arvestatakse järgnevate koolituste korraldamisel.

 

Tagasiside täiendkoolitusele.

Koolituse kestel on võimalus õppijatel anda suulist tagasisidet , mille põhjal viiakse vajaduse korral ellu vajalikud muudatused.

Peale koolitust küsitakse osalejatelt kirjalik või suuline tagasiside. Kirjalik tagasiside sisaldab küsimusi õppe sisu, koolitaja, õppekorralduse, õppekeskkonna kohta. Tagasiside vastused edastatakse ka koolitajale ja neid analüüsitakse ning vajadusel viiakse läbi muudatused järgmistel koolitustel.