4 aastaste mängukool

Sobilik lastele kellel koolini aega 3 aastat

TUNNIPLAAN
4 a. esmaspäeviti kl. 16.00 – 17.00 , ALUSTAME 06.09.2021

hind 38 EUR kuu

ÕPPEKAVA

  • Koolieelikute loovring (eesti keel, matemaatika,, kunst)

Vaata mida Õpime!

Oma tundides saame sõpradeks tähtede ja numbritega ning õpime tundma meid ümbritsevat maailma. Õpime olema teadmishimulised, julged oma arvamuse avaldamisel ja suhtlemisel ning muidugi ka  meisterdame,, voolime, arendame jutustamisoskust, Mängime lõbusaid sõrme ja käelihaseid arendavad mänge, et kujuneks välja  õige kirjutusvahendi hoid.

Tagasiside Lapse arengu kohta on vanemal võimalik saada vahetut tagasisidet oma lapse õpetajalt peale iga koolipäeva lõppu.

Matemaatika tunni üheks eesmärgiks on arendada ka laste üldiseid vaimseid võimeid. Tundides mängitakse tähelepanu, mälu (üld-, kuulmis- ja nägemismälu) ning mõtlemist arendavaid mänge.
Arvud, suurused, kujundid.
Loovuse, osavuse, koordinatsiooni ja fantaasia arendamine muusika ja liikumise kaudu. Matkimis- ja kujutlusmängud, jäljendamisharjutused.
Lihtsate lastelaulude õppimine.

Voolimine, paberi- ja kartongitööd
Paberi rebimine: erineva suuruse ja kujuga vormide vaba rebimine. Paberi voltimine, lõikamine ettemärgitud kontuurjoonte või šablooni järgi. Joonistamine ja maalimine. Meisterdamine looduslikust- ja jääkmaterjalist.

Läbi toredate mängude, laulude, liisusalmide tee juhatamine inglise keele juurde. Suulise väljendusoskuse arendamine, kuulamine. Häälikute, sõnade ja lausete mehhaaniline kordamine. Nimisõna sidumine omadussõnaga.

Registreeru kursusele

Lapsevanema andmed

Nimi*

E-mail

Telefon*

Lapse andmed

Lapse nimi*

Isikukood*

Vali kursus

Aksepteerin tingimusi
Privaatsus ja küpsised

 5- aastaste laste väikekool

Sobilik lastele kellel koolini aega 2 aastat

5 a.EELKOOL  E. kl 17.15-18.45, hind 42 EUR kuu

Õppekavad:

  • Koolieelikute loovring (eesti keel, matemaatika,  kunst)
  • Kunst  kuu  I ja II nädalal kl.18.15-18.45, hind 10 EUR kuu (mitte eelkoolis käijale)

 

5-7 a. E ja K 10.00-11.30

hind  52 EUR kuu

Õppekavad:

  • Koolieelikute loovring (eesti keel, matemaatika)
  • Kunst  E 11.00 -11.30, hind 20 EUR  kuu (mitte eelkoolis käijale.

Vaata mida Õpime!

Suulise väljendusoskuse ja kuulamisoskuse arendamine

Jutustamine läbielatud sündmuste põhjal. Pildiseeria järgi jutustamine. Küsimuste esitamine. Lausete moodustamine pildi, eseme või sõna põhjal. Teemakohases vestluses osalemine. Õpetaja juhendamise jälgimine. Etteloetud jutu põhjal erinevate ülesannete täitmine.
Lugemisoskuse arendamine
Sõna, lause ja nende tähendus. Häälikute kuulamine, tajumine, eristamine ja nende järjekorra määramine sõnas. Sõnade lugemine.

Käsitleme asjade, arvude, suuruste, kujundite maailma.
Matemaatika tunni üheks eesmärgiks on arendada laste üldiseid vaimseid võimeid spetsiaalsete mängude abil. Tundides mängitakse tähelepanu, mälu (üld-, kuulmis- ja nägemismälu), üldist mõtlemist ja üldteadmisi arendavaid mänge.

Sõrme ja käelihaseid arendavad mängud ja harjutused. Kirjutusvahendi hoid. Kirja eelharjutused. Joonistähtede elementide joonistamine, lihtsamate sõnade kirjutamine.

Suulise väljendusoskuse arendamine, kuulamine.
Õpetaja korralduste ja küsimuste jälgimine.
Häälikute, sõnade ja lausete mehhaaniline kordamine.
Lihtsamatele küsimustele vastamine – nõustumine ja mitte nõustumine.
Näite põhjal lausete moodustamine.
Luuletuste ja laulude kuulamine, kordamine ja päheõppimine.

Voolimine, paberi- ja kartongitööd
Paberi rebimine: erineva suuruse ja kujuga vormide vaba rebimine. Paberi voltimine, lõikamine ettemärgitud kontuurjoonte või šablooni järgi. Joonistamine ja maalimine. Meisterdamine looduslikust- ja jääkmaterjalist.

Tunni osana toetamaks lapse üldist arengut, rütmitunnet, kuulamisoskust. Laulmine, rütmi markeerimine kuulamise järgi.

Registreeru kursusele

Lapsevanema andmed

Nimi*

E-mail

Telefon*

Lapse andmed

Lapse nimi*

Isikukood*

Vali kursus

Aksepteerin tingimusi
Privaatsus ja küpsised

 6-7 aastaste laste eelkool

Sobilik lastele kellel koolini aega 1 aastat

RÜHMAD KORD NÄDALAS

6-7 a. Esmasp.  17.00-18.30 eelkool hind 42 EUR kuu

 

6-7 a. Teisip.     16.15 -16.55 EELKOOLI ja  1-2 klassi laste (kes pole koolis õppinud)  INGLISE KEELE RING  17 EUR kuu (eelkool) ja 25 EUR kuu (algklass)  
6-7 a. Teisip.     17.00-18.30 või 17.10- 18.40  eelkool hind 42 EUR kuu

 

6-7 a. Kolmap.  16.15-16.55 EELKOOLI  ja  1-2 klassi laste (kes pole koolis õppinud)  INGLISE KEELE RING  17 EUR kuu (eelkool) ja 25 EUR kuu (algklass)  
6-7 a. Kolmap.  17.00-18.30 või 17.10 – 18.40 eelkool hind 42 EUR kuu

6-7 a. Neljap.    17.00-18.30 eelkool minirühm tavalapsed (6-8 last) hind 55 EUR kuu

6-7a. Neljap. (lisarühm- avatakse OKTOOBRIS ) 17.00-18.30, väikerühmana hind 50 EUR kuu

HEV LASTELE

6-7 a. esmaspäev  15.50-16.50  eelkool minirühm  HEV (haridusliku erivajadusega) lapsed (3-4 last) hind 52 EUR kuu

6-7 a  HEV lapsed ind.tunnid– kokkuleppel õpetajaga 58 EUR kuu

 

RÜHM 2 KORDA NÄDALAS

5-7 a.  E ja K     10.00-11.30 hind 52 EUR kuu

 

Õppekavad:

  • Eesti keel, matemaatika,  (koolieelikute loovring)
  • Inglise keel
  • Kunst E. 11.00-11.30 ( 5-7 a. E,K. rühmal)

Suulise väljendusoskuse arendamine.
Vestlemine, lausete moodustamine, jutukeste kuulamine, koostamine pildi või pildiseeria põhjal, jutukesele alguse või lõpu leidmine.
Lugemisoskuse õpetamine ja arendamine.
Häälikud, nende kuulamine ja kuulmine, asukoha ja järjekorra määramine sõnas, pikkuste tajumine, lühikese ja ülipika eristamine. Sõnade kokkulugemine, tähenduse mõistmine. Sõnahaaval lause lugemine, tähenduse mõistmine.
Kirjatehnika õpetamine ja arendamine
Õige kirjutusvahendi hoid. Paberilehe ja vihiku asend laual. Tähtede ja sõnade kirjutamine. Lihtsate lausete kirjutamine. Töölehtede täitmine.

Geomeetrilised kujundid. Matemaatilised mõisted: suurem-väiksem, pikem-lühem, laiem-kitsam, kõrgem-madalam, paksem-õhem, ees-taga, ülal-all, paremal-vasakul. Esemete ja nähtuste järjestamine suuruse-, asendi- ja ajatunnuste alusel. Esemete ühised tunnused. Hulk. Hulkade võrdlemine. Seosed: “on rohkem kui… ”, “on vähem kui… ”, “on
võrdselt” (samapalju). Hulga elementide arvu kindlakstegemine loendamise teel. Arvude 1,2,3,… nimetused ja järjestus. Naturaalarvude 1,2,3,…rida. Arvudevahelised seosed: “on suurem kui… “, “on väiksem kui… “, “on võrdsed”. Märkide <,>,=, ,- tundmine ja kasutamine. Tehted naturaalarvudega. Lihtsamad tekstülesanded.
Suurused. Arvutamine 12 piires. Joonlaua kasutamine. Ümbritsevate esemete pikkuse-, laiuse-, kõrguse mõõtmine kokkulepitud mõõduga.

Voolimine, paberi- ja kartongitööd erineva suuruse ja kujuga vormide vaba rebimine. Paberi lõikamine ettemärgitud kontuurjoone või šablooni järgi. Joonistamine ja maalimine
Esemete ja kontuuride tasapinnaline kujutamine. Vormilt lihtsate esemete ja figuuride joonistamine vaatluse ja mälu järgi ning fantaasia põhjal. Meeleolu edasiandmine värvide abil. Temaatilised tööd. Ümbritseva elu vaatlemisel ning muinasjuttude kuulamisel saadud muljete edasiandmine. Dekoratiivsed tööd. Riba või kujundi ääre ning kogu kujundi kaunistamine. Geomeetrilistest kujunditest mustrite koostamine. Erinevate trükkide õppimine.
Meisterdamine looduslikust- ja jääkmaterjalist. Värvusõpetus. Põhivärvid. Vastandvärvid. Täiendvärvid.

Suulise väljendusoskuse arendamine, kuulamine. Häälikute, sõnade ja lausete mehhaaniline kordamine.
Küsimustele reageerimine ja vastamine. Lihtsate küsimuste esitamine. Soovide, tunnete ja arvamuste väljendamine.
Nimisõna sidumine omadussõnaga. Luuletuste ja laulude kuulamine, kordamine ja päheõppimine.
Töölehtede täitmine.

Laulmine. Vokaalsete võimete kujundamine. Muusika kuulamise oskuse ja vastuvõtuvõime arendamine. Rütmi markeerimine kuulamise järgi, millele lisanduvad saatemängud. Laulude ja muusikapalade muusikalis- rütmilised harjutused.

Rühm on sobilik nii kodustele kui ka lasteaias käivatele lastele.

Registreeru kursusele

Lapsevanema andmed

Nimi*

E-mail

Telefon*

Lapse andmed

Lapse nimi*

Isikukood*

Vali kursus

Aksepteerin tingimusi
Privaatsus ja küpsised