Eesti Keel

Eelkool

Hetkel aktiivsed kursused!

VanusToimumis aegMaksumus
4 aastasedesmaspäeviti kl 16.00-17.0040 eur/kuu

Mida õpime eelkooli tunnis

Eesti keel

Oma tundides saame sõpradeks tähtede ja häälikute ning häälimisega, arendame jutustamisoskust. Õpime olema teadmishimulised, julged oma arvamuse avaldamisel ja suhtlemisel, , Mängime lõbusaid sõrme- ja käelihaseid arendavad mänge, et kujuneks välja õige kirjutusvahendi hoid.

Matemaatika

Matemaatika tunni üheks eesmärgiks on arendada  laste üldiseid vaimseid võimeid. Tundides mängitakse tähelepanu-, mälu-,  (üld-, kuulmis- ja nägemismälu) ning mõtlemist arendavaid mänge.
Avastatakse arvude, numbrite maailma, tutvutakse erinevate matemaatiliste mõistetega: suurem-väiksem, pikem-lühem, laiem-kitsam, kõrgem-madalam, paksem-õhem, ees-taga, ülal-all. Esemete ja nähtuste järjestamine suuruse-, asendi- ja ajatunnuste alusel. Esemete ühised tunnused. Hulk. Hulkade võrdlemine.

Kunst

Voolimine, paberi- ja kartongitööd
Paberi rebimine: erineva suuruse ja kujuga vormide vaba rebimine. Paberi voltimine, lõikamine ettemärgitud kontuurjoonte või šablooni järgi. Joonistamine ja maalimine. Meisterdamine looduslikust- ja jääkmaterjalist.

VanusToimumis aegMaksumus
5-7 aastasedK 10.00-11.3045 eur/kuu
5 aastasedE kl. 17.15-18.4543 eur/kuu
Kunsti kursusedE kl. 11.00-11.3020 eur/kuu

Mida õpime eelkooli tunnis

Eesti keel

Suulise väljendusoskuse ja kuulamisoskuse arendamine. Jutustamine läbielatud sündmuste põhjal. Pildiseeria järgi jutustamine. Küsimuste esitamine. Lausete moodustamine pildi, eseme või sõna põhjal. Teemakohases vestluses osalemine. Õpetaja juhendamise jälgimine. Etteloetud jutu põhjal erinevate ülesannete täitmine.
Tähed ja häälikud.
Sõna, lause ja nende tähendus. Häälikute kuulamine, tajumine, eristamine ja nende järjekorra määramine sõnas. Lugemisoskuse arendamine.

Matemaatika

Käsitleme asjade, arvude, suuruste, kujundite maailma.
Matemaatika tunni üheks eesmärgiks on arendada laste üldiseid vaimseid võimeid spetsiaalsete mängude abil. Tundides mängitakse tähelepanu- , mälu-  (üld-, kuulmis- ja nägemismälu) ning  üldist mõtlemist ja üldteadmisi arendavaid mänge.

Kirja eelharjutused

Sõrme- ja käelihaseid arendavad mängud ja harjutused. Kirjutusvahendi hoid. Kirja eelharjutused. Tähed, nende kirjutamine,  lihtsamate sõnade kirjutamine.

Kunst

Voolimine, paberi- ja kartongitööd
Paberi rebimine: erineva suuruse ja kujuga vormide vaba rebimine. Paberi voltimine, lõikamine ettemärgitud kontuurjoonte või šablooni järgi. Joonistamine ja maalimine. Meisterdamine looduslikust- ja jääkmaterjalist.

Muusika

Tunni osana toetamaks lapse üldist arengut, rütmitunnet, kuulamisoskust. Laulmine, rütmi markeerimine kuulamise järgi.Rütmimuusika harjutused.

VanusToimumis aegMaksumus
6-7 aastasedEsmaspäev 17.00-18.3045 eur/kuu
6-7 a HEV minirühmPäev täpsustamisel 15.50-16.5052 eur/kuu
6-7 a inglise keelTeisipäev 16.15-16.5520/28 eur/kuu
6-7 aastasedTeisipäev 16.30 -18.0045 eur/kuu
6-7 aastasedTeisipäev 17.10-18.4045eur/kuu
6-7 a inglise keelKolmapäev 16.15-16.5520/28 eur /kuu
6-7 aastasedKolmapäev 17.00-18.3045 eur/kuu
6-7 aastasedKolmapäev 16.30-18.0045 eur/kuu
6-7 aastasedNeljapäev 17.00-18.3045 eur/kuu
6-7 a väikerühm 7-10 lastNeljapäev 17.00-18.3058 eur/kuu

Mida õpime eelkooli tunnis

Eesti keel

Suulise väljendusoskuse arendamine.
Vestlemine, lausete moodustamine, jutukeste  koostamine pildi või pildiseeria põhjal, jutukesele alguse või lõpu leidmine.
Tähed, häälikud, nende kuulamine ja kuulmine, asukoha ja järjekorra määramine sõnas, pikkuste tajumine. Sõnade kokkulugemine, tähenduse mõistmine.
Õige kirjutusvahendi hoid. Tähtede ja sõnade kirjutamine. Lihtsate lausete ja etteütluste kirjutamine.

Matemaatika

Geomeetrilised kujundid. Matemaatilised mõisted: suurem-väiksem, pikem-lühem, laiem-kitsam, kõrgem-madalam, paksem-õhem, ees-taga, ülal-all, paremal-vasakul. Esemete ja nähtuste järjestamine suuruse-, asendi- ja ajatunnuste alusel. Esemete ühised tunnused. Hulk. Hulkade võrdlemine. Seosed: “on rohkem kui… ”, “on vähem kui… ”, “on
võrdselt” (samapalju). Hulga elementide arvu kindlakstegemine loendamise teel. Arvude 1,2,3,… nimetused ja järjestus. Naturaalarvude 1,2,3,…rida. Arvudevahelised seosed: “on suurem kui… “, “on väiksem kui… “, “on võrdsed”. Märkide <,>,=, ,- tundmine ja kasutamine. Tehted naturaalarvudega. Lihtsamad tekstülesanded.
Suurused. Arvutamine 12 piires. Joonlaua kasutamine. Ümbritsevate esemete pikkuse-, laiuse-, kõrguse mõõtmine kokkulepitud mõõduga.

Kunst

Voolimine, paberi- ja kartongitööd erineva suuruse ja kujuga vormide vaba rebimine. Paberi lõikamine ettemärgitud kontuurjoone või šablooni järgi. Joonistamine ja maalimine
Esemete ja kontuuride tasapinnaline kujutamine. Vormilt lihtsate esemete ja figuuride joonistamine vaatluse ja mälu järgi ning fantaasia põhjal. Meeleolu edasiandmine värvide abil. Temaatilised tööd. Ümbritseva elu vaatlemisel ning muinasjuttude kuulamisel saadud muljete edasiandmine. Dekoratiivsed tööd. Meisterdamine looduslikust- ja jääkmaterjalist.

Inglise keel

Suulise väljendusoskuse arendamine, kuulamine. Häälikute, sõnade ja lausete mehhaaniline kordamine.
Küsimustele reageerimine ja vastamine. Lihtsate küsimuste esitamine. Soovide, tunnete ja arvamuste väljendamine.
Nimisõna sidumine omadussõnaga. Luuletuste ja laulude kuulamine, kordamine ja päheõppimine.

Muusikaõpetus

Tunni osana toetamaks lapse üldist arengut, rütmitunnet, kuulamisoskust. Laulmine, rütmi markeerimine kuulmise järgi.Rütmimuusika harjutused.

4 aastaste mängukool

Hetkel aktiivsed kursused!

VanusToimumis aegMaksumus
4 aastasedesmaspäeviti kl 16.00-17.0040 eur/kuu

Mida õpime eelkooli tunnis

Eesti keel

Oma tundides saame sõpradeks tähtede ja häälikute ning häälimisega, arendame jutustamisoskust. Õpime olema teadmishimulised, julged oma arvamuse avaldamisel ja suhtlemisel, , Mängime lõbusaid sõrme- ja käelihaseid arendavad mänge, et kujuneks välja õige kirjutusvahendi hoid.

Matemaatika

Matemaatika tunni üheks eesmärgiks on arendada  laste üldiseid vaimseid võimeid. Tundides mängitakse tähelepanu-, mälu-,  (üld-, kuulmis- ja nägemismälu) ning mõtlemist arendavaid mänge.
Avastatakse arvude, numbrite maailma, tutvutakse erinevate matemaatiliste mõistetega: suurem-väiksem, pikem-lühem, laiem-kitsam, kõrgem-madalam, paksem-õhem, ees-taga, ülal-all. Esemete ja nähtuste järjestamine suuruse-, asendi- ja ajatunnuste alusel. Esemete ühised tunnused. Hulk. Hulkade võrdlemine.

Kunst

Voolimine, paberi- ja kartongitööd
Paberi rebimine: erineva suuruse ja kujuga vormide vaba rebimine. Paberi voltimine, lõikamine ettemärgitud kontuurjoonte või šablooni järgi. Joonistamine ja maalimine. Meisterdamine looduslikust- ja jääkmaterjalist.

5- aastaste laste väikekool
VanusToimumis aegMaksumus
5-7 aastasedK 10.00-11.3045 eur/kuu
5 aastasedE kl. 17.15-18.4543 eur/kuu
Kunsti kursusedE kl. 11.00-11.3020 eur/kuu

Mida õpime eelkooli tunnis

Eesti keel

Suulise väljendusoskuse ja kuulamisoskuse arendamine. Jutustamine läbielatud sündmuste põhjal. Pildiseeria järgi jutustamine. Küsimuste esitamine. Lausete moodustamine pildi, eseme või sõna põhjal. Teemakohases vestluses osalemine. Õpetaja juhendamise jälgimine. Etteloetud jutu põhjal erinevate ülesannete täitmine.
Tähed ja häälikud.
Sõna, lause ja nende tähendus. Häälikute kuulamine, tajumine, eristamine ja nende järjekorra määramine sõnas. Lugemisoskuse arendamine.

Matemaatika

Käsitleme asjade, arvude, suuruste, kujundite maailma.
Matemaatika tunni üheks eesmärgiks on arendada laste üldiseid vaimseid võimeid spetsiaalsete mängude abil. Tundides mängitakse tähelepanu- , mälu-  (üld-, kuulmis- ja nägemismälu) ning  üldist mõtlemist ja üldteadmisi arendavaid mänge.

Kirja eelharjutused

Sõrme- ja käelihaseid arendavad mängud ja harjutused. Kirjutusvahendi hoid. Kirja eelharjutused. Tähed, nende kirjutamine,  lihtsamate sõnade kirjutamine.

Kunst

Voolimine, paberi- ja kartongitööd
Paberi rebimine: erineva suuruse ja kujuga vormide vaba rebimine. Paberi voltimine, lõikamine ettemärgitud kontuurjoonte või šablooni järgi. Joonistamine ja maalimine. Meisterdamine looduslikust- ja jääkmaterjalist.

Muusika

Tunni osana toetamaks lapse üldist arengut, rütmitunnet, kuulamisoskust. Laulmine, rütmi markeerimine kuulamise järgi.Rütmimuusika harjutused.

6-7 aastaste laste eelkool
VanusToimumis aegMaksumus
6-7 aastasedEsmaspäev 17.00-18.3045 eur/kuu
6-7 a HEV minirühmPäev täpsustamisel 15.50-16.5052 eur/kuu
6-7 a inglise keelTeisipäev 16.15-16.5520/28 eur/kuu
6-7 aastasedTeisipäev 16.30 -18.0045 eur/kuu
6-7 aastasedTeisipäev 17.10-18.4045eur/kuu
6-7 a inglise keelKolmapäev 16.15-16.5520/28 eur /kuu
6-7 aastasedKolmapäev 17.00-18.3045 eur/kuu
6-7 aastasedKolmapäev 16.30-18.0045 eur/kuu
6-7 aastasedNeljapäev 17.00-18.3045 eur/kuu
6-7 a väikerühm 7-10 lastNeljapäev 17.00-18.3058 eur/kuu

Mida õpime eelkooli tunnis

Eesti keel

Suulise väljendusoskuse arendamine.
Vestlemine, lausete moodustamine, jutukeste  koostamine pildi või pildiseeria põhjal, jutukesele alguse või lõpu leidmine.
Tähed, häälikud, nende kuulamine ja kuulmine, asukoha ja järjekorra määramine sõnas, pikkuste tajumine. Sõnade kokkulugemine, tähenduse mõistmine.
Õige kirjutusvahendi hoid. Tähtede ja sõnade kirjutamine. Lihtsate lausete ja etteütluste kirjutamine.

Matemaatika

Geomeetrilised kujundid. Matemaatilised mõisted: suurem-väiksem, pikem-lühem, laiem-kitsam, kõrgem-madalam, paksem-õhem, ees-taga, ülal-all, paremal-vasakul. Esemete ja nähtuste järjestamine suuruse-, asendi- ja ajatunnuste alusel. Esemete ühised tunnused. Hulk. Hulkade võrdlemine. Seosed: “on rohkem kui… ”, “on vähem kui… ”, “on
võrdselt” (samapalju). Hulga elementide arvu kindlakstegemine loendamise teel. Arvude 1,2,3,… nimetused ja järjestus. Naturaalarvude 1,2,3,…rida. Arvudevahelised seosed: “on suurem kui… “, “on väiksem kui… “, “on võrdsed”. Märkide <,>,=, ,- tundmine ja kasutamine. Tehted naturaalarvudega. Lihtsamad tekstülesanded.
Suurused. Arvutamine 12 piires. Joonlaua kasutamine. Ümbritsevate esemete pikkuse-, laiuse-, kõrguse mõõtmine kokkulepitud mõõduga.

Kunst

Voolimine, paberi- ja kartongitööd erineva suuruse ja kujuga vormide vaba rebimine. Paberi lõikamine ettemärgitud kontuurjoone või šablooni järgi. Joonistamine ja maalimine
Esemete ja kontuuride tasapinnaline kujutamine. Vormilt lihtsate esemete ja figuuride joonistamine vaatluse ja mälu järgi ning fantaasia põhjal. Meeleolu edasiandmine värvide abil. Temaatilised tööd. Ümbritseva elu vaatlemisel ning muinasjuttude kuulamisel saadud muljete edasiandmine. Dekoratiivsed tööd. Meisterdamine looduslikust- ja jääkmaterjalist.

Inglise keel

Suulise väljendusoskuse arendamine, kuulamine. Häälikute, sõnade ja lausete mehhaaniline kordamine.
Küsimustele reageerimine ja vastamine. Lihtsate küsimuste esitamine. Soovide, tunnete ja arvamuste väljendamine.
Nimisõna sidumine omadussõnaga. Luuletuste ja laulude kuulamine, kordamine ja päheõppimine.

Muusikaõpetus

Tunni osana toetamaks lapse üldist arengut, rütmitunnet, kuulamisoskust. Laulmine, rütmi markeerimine kuulmise järgi.Rütmimuusika harjutused.

Scroll to top