Eesti Keel

Eelkool

VanusToimumis aegMaksumus
5-7 aastasedesmaspäeviti kl 16.35 -17.3533/48 eur/kuu, soodushind eelkoolis käivale lapsele

5-7 a mängukool/MUINASJUTUD, MEISTERDAMINE keelearendamise rühm

Keelearendamise rühma  roll on toetada lapse igakülgset arengut ning valmistada laps ette edukaks toimetulekuks koolis. Kõne ja kõnelise suhtlemise rolli lapse arengus ei saa alahinnata. Sellele toetub kogu lapse tegevuse reguleerimine ning uute teadmiste omandamine ja kasutamine kõigis ainevaldkondades.  Kõnelise arengu häired varases lapseeas on suureks riskifaktoriks hilisemate õpivilumuste häirete tekkes. Just seetõttu ongi oluline lapse arengu jälgimine, võimaliku mahajäämuse kiire avastamine ning kiire sekkumine.

Mida õpime muinasjuttude, meisterdamise ringis.

Õppimine toimub läbi erinevate  muinasjuttude ja kunstitegevuste. Loeme muinasjutte, jutustame , lavastame, kasutame erinevaid keeleõppemänge ning meisterdame loetust, kuuldust.  Voolime, joonistame ja maalime. Meisterdame looduslikust- ja jääkmaterjalist, paberi- ja kartongitööd. Õpime olema teadmishimulised, julged oma arvamuse avaldamisel ja suhtlemisel. Kõik selleks et panna alus heale kõnele ja kõnelisele suhtlemisele.

 

Mida õpime eelkooli tunnis

VanusToimumis aegMaksumus
5-7 aastasedK 10.00-11.3050 eur/kuu
5 aastased Esmasp.E kl. 17.45 -18.4548 eur/kuu
4- 5 aastased esmaspäevE. kl. 16.00-17.0048 eur/kuu
Kunsti kursusedE kl..17.05-17.35 või 16.30-17.0020 eur/kuu

Mida õpime eelkooli tunnis

Eesti keel

Suulise väljendusoskuse ja kuulamisoskuse arendamine. Jutustamine läbielatud sündmuste põhjal. Pildiseeria järgi jutustamine. Küsimuste esitamine. Lausete moodustamine pildi, eseme või sõna põhjal. Teemakohases vestluses osalemine. Õpetaja juhendamise jälgimine. Etteloetud jutu põhjal erinevate ülesannete täitmine.
Tähed ja häälikud.
Sõna, lause ja nende tähendus. Häälikute kuulamine, tajumine, eristamine ja nende järjekorra määramine sõnas. Lugemisoskuse arendamine.

Matemaatika

Käsitleme asjade, arvude, suuruste, kujundite maailma.
Matemaatika tunni üheks eesmärgiks on arendada laste üldiseid vaimseid võimeid spetsiaalsete mängude abil. Tundides mängitakse tähelepanu- , mälu-  (üld-, kuulmis- ja nägemismälu) ning  üldist mõtlemist ja üldteadmisi arendavaid mänge.

Kirja eelharjutused

Sõrme- ja käelihaseid arendavad mängud ja harjutused. Kirjutusvahendi hoid. Kirja eelharjutused. Tähed, nende kirjutamine,  lihtsamate sõnade kirjutamine.

Kunst

Voolimine, paberi- ja kartongitööd
Paberi rebimine: erineva suuruse ja kujuga vormide vaba rebimine. Paberi voltimine, lõikamine ettemärgitud kontuurjoonte või šablooni järgi. Joonistamine ja maalimine. Meisterdamine looduslikust- ja jääkmaterjalist.

Muusika

Tunni osana toetamaks lapse üldist arengut, rütmitunnet, kuulamisoskust. Laulmine, rütmi markeerimine kuulamise järgi.Rütmimuusika harjutused.

VanusToimumis aegMaksumus
7 a suvekursus TARGALT KOOLI14-23.08.2350 eur
6-7 a. lisarühm I, IIK või N 16.00-17.0048/55 eur kuu tavarühm/väikerühm
6-7 aastasedE. 17.10-18.4050 eur/kuu
6-7 a HEV minirühmN. 16.00-16.4555 /60 eur/kuu
6-7 a inglise keelT. 16.15 - 16.5525/33 eur/kuu soodushind eelkoolis käivale lapsele
6-7 aastasedT. 17.00 - 18.3050 eur/kuu
6-7 aastasedT. 17.10 - 18.4050 eur/kuu
6-7 a inglise keelK. 16.15 -16.5525/33 eur /kuu soodushind eelkoolis käivale lapsele
6-7 aastasedK. 17.00 -18.3050 eur/kuu
6-7 aastasedK. 16.50 -18.2050 eur/kuu
6-7 aastasedN. 17.10-18.40 al. okt)50 eur/kuu
6-7 a väikerühm 7-10 lastN. 17.00-18.3063 eur/kuu

Mida õpime eelkooli tunnis

Eesti keel

Suulise väljendusoskuse arendamine.
Vestlemine, lausete moodustamine, jutukeste  koostamine pildi või pildiseeria põhjal, jutukesele alguse või lõpu leidmine.
Tähed, häälikud, nende kuulamine ja kuulmine, asukoha ja järjekorra määramine sõnas, pikkuste tajumine. Sõnade kokkulugemine, tähenduse mõistmine.
Õige kirjutusvahendi hoid. Tähtede ja sõnade kirjutamine. Lihtsate lausete ja etteütluste kirjutamine.

Matemaatika

Geomeetrilised kujundid. Matemaatilised mõisted: suurem-väiksem, pikem-lühem, laiem-kitsam, kõrgem-madalam, paksem-õhem, ees-taga, ülal-all, paremal-vasakul. Esemete ja nähtuste järjestamine suuruse-, asendi- ja ajatunnuste alusel. Esemete ühised tunnused. Hulk. Hulkade võrdlemine. Seosed: “on rohkem kui… ”, “on vähem kui… ”, “on
võrdselt” (samapalju). Hulga elementide arvu kindlakstegemine loendamise teel. Arvude 1,2,3,… nimetused ja järjestus. Naturaalarvude 1,2,3,…rida. Arvudevahelised seosed: “on suurem kui… “, “on väiksem kui… “, “on võrdsed”. Märkide <,>,=, ,- tundmine ja kasutamine. Tehted naturaalarvudega. Lihtsamad tekstülesanded.
Suurused. Arvutamine 12 piires. Joonlaua kasutamine. Ümbritsevate esemete pikkuse-, laiuse-, kõrguse mõõtmine kokkulepitud mõõduga.

Kunst

Voolimine, paberi- ja kartongitööd erineva suuruse ja kujuga vormide vaba rebimine. Paberi lõikamine ettemärgitud kontuurjoone või šablooni järgi. Joonistamine ja maalimine
Esemete ja kontuuride tasapinnaline kujutamine. Vormilt lihtsate esemete ja figuuride joonistamine vaatluse ja mälu järgi ning fantaasia põhjal. Meeleolu edasiandmine värvide abil. Temaatilised tööd. Ümbritseva elu vaatlemisel ning muinasjuttude kuulamisel saadud muljete edasiandmine. Dekoratiivsed tööd. Meisterdamine looduslikust- ja jääkmaterjalist.

Inglise keel

Suulise väljendusoskuse arendamine, kuulamine. Häälikute, sõnade ja lausete mehhaaniline kordamine.
Küsimustele reageerimine ja vastamine. Lihtsate küsimuste esitamine. Soovide, tunnete ja arvamuste väljendamine.
Nimisõna sidumine omadussõnaga. Luuletuste ja laulude kuulamine, kordamine ja päheõppimine.

Muusikaõpetus

Tunni osana toetamaks lapse üldist arengut, rütmitunnet, kuulamisoskust. Laulmine, rütmi markeerimine kuulmise järgi.Rütmimuusika harjutused.

KursusToimumis aegMaksumusRegistreeru
Targalt kooli suvekursus 7 a.14, 16, 21, 23.08.2023 kl.16.30-18.0050 eur

KURSUS  TARGALT KOOLI !

Astu enesekindlalt 1.klassi !

Pärnu Vanalinna koolituskeskuse suvekursus ootab  sel sügisel  kooli minevaid lapsi enesekindlalt alustama oma kooliteed ning  kutsub kooliks valmistuma. Õpime, mängime toredaid lugemis- ja arvutamismänge, saame teadmisi kuidas tunnis käituda, kuidas tahvli ees vastata, kuidas vahetundi veeta, julgelt küsimustega õpetaja poole pöörduda, oma kooliasjades orienteeruda , neid korras hoida  jne. Kõik selleks , et laps teaks , mis teda ees ootab ning saaks julgelt ja enesekindlalt  kooliteele asuda. Anname kooliteele kaasa kuhjaga julgust ja positiivsust.

Mängulise suvekursuse tunnid toimuvad:

14, 16, 21, 23.08.23  kl. 16.30-18.00   KOHTADE ARV PIIRATUD ! 

peale registreerimise kinnitust  õppemaksu tasumine tagab koha rühmas (vastavalt registreerunute järjekorrale)

5-7 a mängukool /muinasjutud, meisterdamine
VanusToimumis aegMaksumus
5-7 aastasedesmaspäeviti kl 16.35 -17.3533/48 eur/kuu, soodushind eelkoolis käivale lapsele

5-7 a mängukool/MUINASJUTUD, MEISTERDAMINE keelearendamise rühm

Keelearendamise rühma  roll on toetada lapse igakülgset arengut ning valmistada laps ette edukaks toimetulekuks koolis. Kõne ja kõnelise suhtlemise rolli lapse arengus ei saa alahinnata. Sellele toetub kogu lapse tegevuse reguleerimine ning uute teadmiste omandamine ja kasutamine kõigis ainevaldkondades.  Kõnelise arengu häired varases lapseeas on suureks riskifaktoriks hilisemate õpivilumuste häirete tekkes. Just seetõttu ongi oluline lapse arengu jälgimine, võimaliku mahajäämuse kiire avastamine ning kiire sekkumine.

Mida õpime muinasjuttude, meisterdamise ringis.

Õppimine toimub läbi erinevate  muinasjuttude ja kunstitegevuste. Loeme muinasjutte, jutustame , lavastame, kasutame erinevaid keeleõppemänge ning meisterdame loetust, kuuldust.  Voolime, joonistame ja maalime. Meisterdame looduslikust- ja jääkmaterjalist, paberi- ja kartongitööd. Õpime olema teadmishimulised, julged oma arvamuse avaldamisel ja suhtlemisel. Kõik selleks et panna alus heale kõnele ja kõnelisele suhtlemisele.

 

Mida õpime eelkooli tunnis

4- 5 aastaste laste väikekool
VanusToimumis aegMaksumus
5-7 aastasedK 10.00-11.3050 eur/kuu
5 aastased Esmasp.E kl. 17.45 -18.4548 eur/kuu
4- 5 aastased esmaspäevE. kl. 16.00-17.0048 eur/kuu
Kunsti kursusedE kl..17.05-17.35 või 16.30-17.0020 eur/kuu

Mida õpime eelkooli tunnis

Eesti keel

Suulise väljendusoskuse ja kuulamisoskuse arendamine. Jutustamine läbielatud sündmuste põhjal. Pildiseeria järgi jutustamine. Küsimuste esitamine. Lausete moodustamine pildi, eseme või sõna põhjal. Teemakohases vestluses osalemine. Õpetaja juhendamise jälgimine. Etteloetud jutu põhjal erinevate ülesannete täitmine.
Tähed ja häälikud.
Sõna, lause ja nende tähendus. Häälikute kuulamine, tajumine, eristamine ja nende järjekorra määramine sõnas. Lugemisoskuse arendamine.

Matemaatika

Käsitleme asjade, arvude, suuruste, kujundite maailma.
Matemaatika tunni üheks eesmärgiks on arendada laste üldiseid vaimseid võimeid spetsiaalsete mängude abil. Tundides mängitakse tähelepanu- , mälu-  (üld-, kuulmis- ja nägemismälu) ning  üldist mõtlemist ja üldteadmisi arendavaid mänge.

Kirja eelharjutused

Sõrme- ja käelihaseid arendavad mängud ja harjutused. Kirjutusvahendi hoid. Kirja eelharjutused. Tähed, nende kirjutamine,  lihtsamate sõnade kirjutamine.

Kunst

Voolimine, paberi- ja kartongitööd
Paberi rebimine: erineva suuruse ja kujuga vormide vaba rebimine. Paberi voltimine, lõikamine ettemärgitud kontuurjoonte või šablooni järgi. Joonistamine ja maalimine. Meisterdamine looduslikust- ja jääkmaterjalist.

Muusika

Tunni osana toetamaks lapse üldist arengut, rütmitunnet, kuulamisoskust. Laulmine, rütmi markeerimine kuulamise järgi.Rütmimuusika harjutused.

6-7 aastaste laste eelkool
VanusToimumis aegMaksumus
7 a suvekursus TARGALT KOOLI14-23.08.2350 eur
6-7 a. lisarühm I, IIK või N 16.00-17.0048/55 eur kuu tavarühm/väikerühm
6-7 aastasedE. 17.10-18.4050 eur/kuu
6-7 a HEV minirühmN. 16.00-16.4555 /60 eur/kuu
6-7 a inglise keelT. 16.15 - 16.5525/33 eur/kuu soodushind eelkoolis käivale lapsele
6-7 aastasedT. 17.00 - 18.3050 eur/kuu
6-7 aastasedT. 17.10 - 18.4050 eur/kuu
6-7 a inglise keelK. 16.15 -16.5525/33 eur /kuu soodushind eelkoolis käivale lapsele
6-7 aastasedK. 17.00 -18.3050 eur/kuu
6-7 aastasedK. 16.50 -18.2050 eur/kuu
6-7 aastasedN. 17.10-18.40 al. okt)50 eur/kuu
6-7 a väikerühm 7-10 lastN. 17.00-18.3063 eur/kuu

Mida õpime eelkooli tunnis

Eesti keel

Suulise väljendusoskuse arendamine.
Vestlemine, lausete moodustamine, jutukeste  koostamine pildi või pildiseeria põhjal, jutukesele alguse või lõpu leidmine.
Tähed, häälikud, nende kuulamine ja kuulmine, asukoha ja järjekorra määramine sõnas, pikkuste tajumine. Sõnade kokkulugemine, tähenduse mõistmine.
Õige kirjutusvahendi hoid. Tähtede ja sõnade kirjutamine. Lihtsate lausete ja etteütluste kirjutamine.

Matemaatika

Geomeetrilised kujundid. Matemaatilised mõisted: suurem-väiksem, pikem-lühem, laiem-kitsam, kõrgem-madalam, paksem-õhem, ees-taga, ülal-all, paremal-vasakul. Esemete ja nähtuste järjestamine suuruse-, asendi- ja ajatunnuste alusel. Esemete ühised tunnused. Hulk. Hulkade võrdlemine. Seosed: “on rohkem kui… ”, “on vähem kui… ”, “on
võrdselt” (samapalju). Hulga elementide arvu kindlakstegemine loendamise teel. Arvude 1,2,3,… nimetused ja järjestus. Naturaalarvude 1,2,3,…rida. Arvudevahelised seosed: “on suurem kui… “, “on väiksem kui… “, “on võrdsed”. Märkide <,>,=, ,- tundmine ja kasutamine. Tehted naturaalarvudega. Lihtsamad tekstülesanded.
Suurused. Arvutamine 12 piires. Joonlaua kasutamine. Ümbritsevate esemete pikkuse-, laiuse-, kõrguse mõõtmine kokkulepitud mõõduga.

Kunst

Voolimine, paberi- ja kartongitööd erineva suuruse ja kujuga vormide vaba rebimine. Paberi lõikamine ettemärgitud kontuurjoone või šablooni järgi. Joonistamine ja maalimine
Esemete ja kontuuride tasapinnaline kujutamine. Vormilt lihtsate esemete ja figuuride joonistamine vaatluse ja mälu järgi ning fantaasia põhjal. Meeleolu edasiandmine värvide abil. Temaatilised tööd. Ümbritseva elu vaatlemisel ning muinasjuttude kuulamisel saadud muljete edasiandmine. Dekoratiivsed tööd. Meisterdamine looduslikust- ja jääkmaterjalist.

Inglise keel

Suulise väljendusoskuse arendamine, kuulamine. Häälikute, sõnade ja lausete mehhaaniline kordamine.
Küsimustele reageerimine ja vastamine. Lihtsate küsimuste esitamine. Soovide, tunnete ja arvamuste väljendamine.
Nimisõna sidumine omadussõnaga. Luuletuste ja laulude kuulamine, kordamine ja päheõppimine.

Muusikaõpetus

Tunni osana toetamaks lapse üldist arengut, rütmitunnet, kuulamisoskust. Laulmine, rütmi markeerimine kuulmise järgi.Rütmimuusika harjutused.

Targalt kooli suvekursus 7a.
KursusToimumis aegMaksumusRegistreeru
Targalt kooli suvekursus 7 a.14, 16, 21, 23.08.2023 kl.16.30-18.0050 eur

KURSUS  TARGALT KOOLI !

Astu enesekindlalt 1.klassi !

Pärnu Vanalinna koolituskeskuse suvekursus ootab  sel sügisel  kooli minevaid lapsi enesekindlalt alustama oma kooliteed ning  kutsub kooliks valmistuma. Õpime, mängime toredaid lugemis- ja arvutamismänge, saame teadmisi kuidas tunnis käituda, kuidas tahvli ees vastata, kuidas vahetundi veeta, julgelt küsimustega õpetaja poole pöörduda, oma kooliasjades orienteeruda , neid korras hoida  jne. Kõik selleks , et laps teaks , mis teda ees ootab ning saaks julgelt ja enesekindlalt  kooliteele asuda. Anname kooliteele kaasa kuhjaga julgust ja positiivsust.

Mängulise suvekursuse tunnid toimuvad:

14, 16, 21, 23.08.23  kl. 16.30-18.00   KOHTADE ARV PIIRATUD ! 

peale registreerimise kinnitust  õppemaksu tasumine tagab koha rühmas (vastavalt registreerunute järjekorrale)

Scroll to top