Eesti Keel

Õppetöö korraldus

Pärnu Vanalinna koolituskeskuse õppekorralduse alused.

Õppija võetakse vastu Pärnu Vanalinna  Koolituskeskuse kursusele isikliku või lapsevanema/hooldaja sooviavalduse ehk registreeringu  või firma koolitustellimuse alusel.

Erakooli vastuvõtmisel sõlmitakse kooli esindaja ja õppija/ lapsevanema/ hooldaja või firma esindaja vahel  koolitusleping.
Õppe alusdokumendiks on õppekava.

Õpe toimub  koolituskalendri alusel, lühemate ja pikemate kursustena septembrist  maini , põhirühmades 32/33 õppenädalat, olenevalt tunniplaanist. Erinevad kursused , õppepäevad ka suvel.

Õpe toimub valdavalt grupikoolitusena. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.

Õppetöö toimub päevase või õhtuse grupi vormis.

Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

Hinnakirjas näidatud kursuse  tundide arv kehtib minimaalselt 8 õppijaga rühmale(v.a. väikerühmade puhul).  Õppemaksu suurus sõltub õpperühma suurusest ja õppetundide arvust. Kui kursusele registreerub vähem õppijaid või nende arv õpperühmas väheneb, võib kursuse korraldaja  vähendada kursuse tundide arvu. Väikerühmas on õppetöö intensiivsem ja kursusetasu ei muudeta

Kursuse lõppedes väljastatakse õppijale tunnistus või tõend. Tunnistuse saamise eelduseks on õppija  osalemine vähemalt 80% kontakttundides  ja  õpiväljundite hindamise saavutamine  Muul juhul väljastatakse tõend, mis kajastab  õpitud teemasid, mahtu, aega ja koolitaja nime.Tõend väljastatakse ka kursusel osalejale, kelle õpiväljundite saavutatust koolituse käigus ei hinnatud.

Õppija arvatakse koolist välja sooviavalduse põhjal, talle esitatud arve maksmata jätmisel või lepingutingimuste rikkumisel. Igat juhtumist vaadatakse läbi üksikjuhtumi põhiselt.

Õppemaks, sellest vabastamise ja soodustuste andmise kord

Koolituse eest tasumine toimub vastavalt sõlmitud koolituslepingule ja selles sätestatud maksegraafikule  või esitatud arve alusel. Tasuda võib täies ulatuses õppetöö alustamisel või võrdsete osadena õppeperioodi jooksul, lühemate kursuste puhul vastavalt lepingus sätestatud ja õppuri poolt valitud maksegraafikule.Tasutud õppetasu saab esitada tuludeklaratsioonis koolituskuludena, millest osa tagastab Maksu- ja Tolliamet. Õppemaksu suuruse kehtestab kooli pidaja vähemalt 10 päeva enne õppetöö algust. Õppekavas toodud koolituse õppemaks  kehtestatakse igaks kursuseks eraldi. Kursuse jooksul õppemaksu ei tõsteta.Õppemaks kehtestatakse ühe õppeaasta kaupa. Põhiõppes tasutakse õppemaksu iga kuu 10.-ndaks kuupäevaks jooksva õppekuu eest, makse aluseks on sõlmitud koolitusleping (v.a. juhud kui on sõlmitud teistsugune leping). Õppemaksu saab tasuda sularahas või ülekandega panka, kusjuures märgitakse selgituseks ära õpilase nimi ja õppegrupp. Õppemaksu hilinemise korral arvestatakse viivist 0,1 % õppemaksu summast iga hilinenud päeva eest. Juhtudel, kui õppemaksu tasumine on viibinud tervislikel või muudel olulistel põhjustel, võib kool anda õpilasele õppemaksu tasumiseks pikendust. Õppemaksul ei tehta tagasiarvestust. Õppemaksust ei arvestata maha koolivaheaegasid (laste gruppide puhul).Õppemaks (lastegruppides) kehtib ainult Pärnu linna elanikele.  Meie õppetasudele käibemaksu ei lisandu.

Kvaliteedi tagamise alused  koolituskeskuses

Õppijale vajalik info on kätte saadav meie

  • kodulehel vlkoolitus.ee
  • kooli teadetetahvlil
  • meie FB lehel
  • infot saab meie sekretärilt
  • kooli mail vanalinnakoolituskeskus@gmail.com
  • info 5653927
Scroll to top