Inglise keele kursused

TASUTA INGLISE KEELE KURSUS

INGLISE KEEL-A1/ tasuta kursus, alustab oktoober 2019 REGISTREERIMINE ALANUD !

 

Kuupäev: okt.2019- täpsustmisel
Toimumise aeg: Neljapäeviti   kl. 18-19.30
Hind: Tasuta

 Kursus on mõeldud :

  • vähese inglise keele oskusega, keskhariduse või sellest madalama haridusega inimestele
  • erialase ettevalmistuseta töötavatele inimestele, kelle vähene  keeleoskus võiks saada takistavaks tema tööprotsessi jätkamisel või sisenemisel tööturgu.
  • töötutele
  • 50 + vanuses töötavatele inimestele

Pärnu Vanalinna koolituskeskus on EVHL partner ja osaleb täiskasvanud õppijale mõeldud ESF struktuuritoetuse projektis  “„Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2018-2020“

Projekti eesmärk on tõsta madalama haridusega täiskasvanute ja teiste varem elukestvas õppes vähem osalenud gruppide õppes osalemise määra, teadlikkust õppimise vajalikkusest ja õppimisvõimalustest ning suurendada õpimotivatsiooni.

Projekti „Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine“ koolituste fookus on õppimisoskusel, võõrkeelteoskustel, sotsiaalsetel oskustel ja digipädevusel.

 õppekava inglise-keel

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne-1

INGLISE KEEL-A1 – järgmine tasuline kursus alustab veebr.2020

Kuupäev: veebruar 2020
Toimumise aeg: täpsustamisel  kl 18-19.30
Hind: täpsustamisel  

(akadeemiliste tundide arv kehtib alates kaheksa inimesest rühmas!),

lisandub õppematerjali  maksumus

Sihtgrupiks on täiskasvanud, kes soovivad saada baasteadmisi inglise keeles, et suhelda igapäevaselt, tööalaselt või reisil olles.

Kursuse põhirõhk on suulisel keelekasutusel. Käsitletakse olulisi igapäevaelu teemasid. Teemad: mina, minu hobid ning eelistused; suhtlemine tööl, reisil ja vabal ajal; võõrustamine; töökeskkond, rutiin; viisakas kõnekeel jne. Iga teema juurde kuulub sõnavara ja väljendite tutvustamine, dialoogid, lugemistekstid ning kinnistamisharjutused.
Grammatika on tunni tegevustega ning teemadega seotud ning esmase keeleoskuse omandamiseks piisav. Inglise kõnekeele omandamist toetab ka autentne kuulamine. Kursuse käigus tutvutakse ka ametlike ning mitteametlike kirjadega, e-kirja kirjutamisega ning isikuandmeid vajavate ankeetide täitmisega.

Tundides kasutatakse erinevaid õpistrateegiaid, et materjali omandamine oleks efektiivne. Selleks kasutatakse tundides palju rollimänge ja praktilisi harjutusi.

Ainekava

INGLISE K. A1.2016 docx

INGLISE KEEL  A2, alustab  30. september 2019

Õppe maht 50 ak. tundi, ESMASPÄEVITI  kl.17.30-19.00

hind ühes osas tasumisel  235 EUR

hind kahes osas tasumisel   2 X 125 EUR

hind kolmes osas tasumisel  3 x 87 EUR

 

Lisandub õppematerjali  maksumus (8  eur)

Akadeemiliste tundide arv kehtib alates kaheksa inimesest rühmas!

Õpetaja Ingrid Lilles

Sihtgrupiks on täiskasvanud, kes soovivad saada baasteadmisi inglise keeles, et suhelda igapäevaselt, tööalaselt või reisil olles.

Kursuse põhirõhk on suulisel keelekasutusel. Käsitletakse olulisi igapäevaelu teemasid. Teemad: mina, minu hobid ning eelistused; suhtlemine tööl, reisil ja vabal ajal; võõrustamine; töökeskkond, rutiin; viisakas kõnekeel jne. Iga teema juurde kuulub sõnavara ja väljendite tutvustamine, dialoogid, lugemistekstid ning kinnistamisharjutused.
Grammatika on tunni tegevustega ning teemadega seotud ning esmase keeleoskuse omandamiseks piisav. Inglise kõnekeele omandamist toetab ka autentne kuulamine. Kursuse käigus tutvutakse ka ametlike ning mitteametlike kirjadega, e-kirja kirjutamisega ning isikuandmeid vajavate ankeetide täitmisega.

Tundides kasutatakse erinevaid õpistrateegiaid, et materjali omandamine oleks efektiivne. Selleks kasutatakse tundides palju rollimänge ja praktilisi harjutusi.

Õpiväljundid.

Koolituse lõpuks õppija: saab aru fraasidest ja sageli kasutatavatest sõnadest, mis on vahetult seotud õpilasele oluliste valdkondadega (näiteks info õpilase ja tema perekonna kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö, jne). Saab aru lühikeste, lihtsate ja selgelt välja-hääldatud ütluste põhisisust. Lugemisel saab aru lühikestest lihtsatest tekstidest ning oskab leida sealt eeldatavat spetsiifilist informatsiooni. Tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel. Suudab lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja elutingimusi ning väljendada oma vajadusi.  Mõistab sisu konteksti päevauudistes. Saab hakkama elementaarse asjaajamisega.

Õppesisu

Sõnavara, suuline väljendusoskus. Tervitamine ja tutvustamine ja  tutvumine,  igapäevased väljendid, nimi-, omadus- ja tegusõnad,  perekond ja sõbrad,  ametid ja töö,  vaba aeg, reismine,  ilm,  eluruumi kirjeldamine,  tunnete kirjeldamine,  telefoninumbrid,  kellaaeg,  vabandamine,  juhiste küsimine ja andmine,  poes, kohvikus jm. suhtlemine; kuupäevad,  palvete esitamine ja ettepanekute tegemine, rongi-, bussi-ja lennujaamas suhtlemine,  inimeste kirjeldamine,  oma kogemustest rääkimine.

 

Õppemeetodid. Kursusel arendatakse kõnelemis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust nii õpiku- kui ka autentsete tekstidega töötamisel, tekstide koostamisel, lindistuste ja videomaterjali mõistmisel ja edasiandmisel ning vahetul suulisel suhtlemisel. Kasutatakse erinevaid õpistrateegiaid, et materjali omandamine oleks efektiivne, näiteks  rollimänge ja praktilisi harjutusi.

Ainekava:

INGLISE K A2

INGLISE KEEL B1 

ALUSTAME 24.septembril 2019 

Teisipäeviti kl. 18-19.30

Hind: Ühes osas tasumisel 282 € / kahes osas tasumisel 2 x 150 € / kolmes osas tasumisel 3 x 100 €  . Akadeemiliste tundide arv kehtib alates kaheksa inimesest rühmas!

Õpetaja Eda Strandberg

Sihtgrupp Täiskasvanud keelehuvilised. Õppe alustamise tingimused – omandatud tase A2.

Eesmärk on arendada keeleoskust, pakkuda võimalusi praktiseerida ja laiendada sõnavara, väljendusoskust nii, et õpilane mõistaks ja saaks aru põhilisest infost selges tavakõnes tuttaval teemal (töö, kool, vaba aeg jne). Kursus sobib neile kes on omandanud A2 taseme või taasalustajatele,  kellel on õppimises ja keelekasutuses olnud pikk paus..

Õppesisu

Kursusel arendatakse järgmisi osaoskusi: lugemist, keelestruktuuride tundmist, kuulamist ja kõnelemist.

Teemad osaoskuste omandamiseks on järgmised: Travelling abroad, Food, Money, At the doctor’s, The way we live, Do’s and don’ts, Things that changed the world, Famous people jne.

 

Õppekava kinnitatud  01.08.16

Ainekava

INGLISE K B1

INGLISE KEEL B2 REGISTREERIMINE ALANUD !

Teisipäeviti kl. 18-19.30 (60 ak. tundi )

Hind: Ühes osas tasumisel 282 € / kahes osas tasumisel 2 x 150 € / kolmes osas tasumisel 3 x 100 €

Õpetaja Eda Strandberg

Õppe maht. Õppe maht on 60 akadeemilist tundi  Akadeemiliste tundide arv kehtib alates kaheksa inimesest rühmas!

Sihtgrupp Täiskasvanud keelehuvilised. Õppe alustamise tingimused – omandatud tase  B1.

Eesmärk on arendada keeleoskust, pakkuda võimalusi praktiseerida ja laiendada sõnavara, väljendusoskust nii, et õpilane mõistaks ja saaks aru põhilisest infost tavakõnes tuttaval teemal ; töö, kool, vaba aeg jne. Kursus sobib neile kes on omandanud B1 taseme või taasalustajatele,  kellel on õppimises ja keelekasutuses olnud pikk paus.

Õppesisu

 Suuline väljendusoskus: kõneluse olukohane alustamine, jätkamine ja lõpetamine; käibefraaside kasutamine, et kõnevooru hoides mõtte sõnastamiseks aega võita; soovituste andmine; võimaluste arutelu; suulise kokkuvõtte tegemine loetu või nähtu põhjal; kahe võimaliku seisukoha (plusside ja miinuste) esitamine; aktiivne osalemine tavalises või ka vähemtavalises ametlikus arutelus; adekvaatne oma mõtete ja arvamuste väljendamine; kõnevooru võtmine; arutellu sekkumine.

Teemad osaoskuste omandamiseks: Sport and leisure, Art and literature, The world of work, Family matters, Wonders of modern world, Obsessions, Relationships, Life’s great events  jne.

Õppemeetodid. Kursusel arendatakse kõnelemis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust nii õpiku- kui ka autentsete tekstidega töötamisel, tekstide koostamisel, lindistuste ja videomaterjali mõistmisel ja edasiandmisel ning vahetul suulisel suhtlemisel. Kasutatakse erinevaid õpistrateegiaid, et materjali omandamine oleks efektiivne, näiteks  rollimänge ja praktilisi harjutusi.

 

Õppekava kinnitatud  01.08.16

Õppekava

INGLISE K. B2

Registreeru kursusele

Nimi*

Email*

Telefon*

Isikukood

Vali kursus*

Aksepteerin tingimusi
Privaatsus ja küpsised

Hispaania keele kursued

Hispaania keel- algajatele. JÄRGMINE KURSUS TÄPSUSTAMISEL.

 

UUS KURSUS 

 

Kursuse lõpuks suudate endast rääkida ja kaasvestleja kohta nii üht kui teist teada saada, suudate täita isikuandmetega ankeeti, tutvustada ennast ja teisi, kirjeldada inimesi välimuse ja iseloomu poolest, rääkida oma perekonnast, kirjutada lühikese kirja tuttavale hispaanlasele, tänaval suhelda, hispaaniakeelsel maal teed küsida ja juhatada ning liiklusvahenditega liigelda, kellaaegades orienteeruda ning eluaset osta või üürida.

Registreeru kursusele

Nimi*

Email*

Telefon*

Elukoht

Isikukood

Vali kursus*

Aksepteerin tingimusi
Privaatsus ja küpsised

Vene keel – algajatele, taasalustajatele (suhtluskeel)

40 ak. tundi 
K.  kl. 18-19.30
Hind 190 €, võimalik tasuda osamaksetena  2X95 €.
Akadeemiliste tundide arv kehtib alates 8 inimesest rühmas !
Õpetaja: Maie Jesjutina

Kursustel õpime nii õpikute kui ka õpetaja poolt koostatud õppematerjalide järgi.  Kasutame rollimänge.

Tuletame meelde varem õpitut, kordame grammatikat, õpime juude tööalaseks suhtlemiseks vajalikke keelendeid ja kõneetiketti, laiendame sõnavara

VENE KEEL KOOLILASTELE /rühm komplekteeritakse vähemalt 6 õpilase registreerumisel

Eesmärk:  kujundada  positiivseid elamusi läbi keelõppe. Kujundada positiivne hoiak vene keele kui väga vajaliku keele õppimiseks. Pakkuda lisa kooliprogrammile.

Keelekeskkonnal on lapse keelearengus oluline. Nii emakeele kui teise keele arenguks on vajalik, et laps saaks seda kuulda ja kasutada võimalikult erinevates situatsioonides. Peamiseks keelekasutamise funktsiooniks on suhtlemine.

Erinevate maade kogemused on näidanud, et  teise keele õpe mõjub hästi laste keelelisele arengule. Esile võib tuua järgmist:

  • laps on keelele vastuvõtlikum
  • laps saavutab teise keele parema oskuse kui hilisemas eas
  • laps omandab tulevikus kiiremini teisi keeli
  • laps omandab sihtkeeles õppides hea analüüsioskuse

Keele omandamine peab toimuma märkamatult, kuid see on nii lapse seisukohast – õpetaja seisukohast peab töö toimuma planeeritult ja järjepidevalt. Väga tähtis on, et lastele meeldiks kõik, mida nad õpivad.

Registreeru kursusele

Nimi*

Email*

Telefon*

Elukoht

Isikukood

Vene keel Lastele (7-12 a.)

Vali kursus

Aksepteerin tingimusi
Privaatsus ja küpsised