TASUTA INGLISE KEELE KURSUS

INGLISE KEEL-A1 – VÄIKERÜHM ( alates 6-inimest) UUS KURSUS  

Kuupäev: alustame 04.10.21-28.08.2022
Toimumise aeg: E  17.30-19.00
Hind: 240 EUR , võimalik tasuda 2 x 125 EUR /3 x 90 EUR

Maht: 52 akadeemilist tundi, millest 40 ak.tundi- kontaktõpet ja 12 ak. tundi iseseisev töö.. Akadeemiliste tundide arv kehtib alates kuuest  inimesest rühmas.

Lisandub õppematerjali  maksumus – 8 EUR

Õpetaja Merilin Kauniste  Tallinna Ülikool, magistri kraad, inglise keele õpetaja erialal. Tallinna Ülikool, bakalaureuseõpe muusika erialal, 2014.

Sihtgrupiks on täiskasvanud, kes soovivad saada baasteadmisi inglise keeles, et suhelda igapäevaselt, tööalaselt või reisil olles.

Õpiväljundid. Edukas koolituse läbinu:

 • saab aru tuttavatest sõnadest, fraasidest ja lühikestest lausetest
 • oskab tervitada, tutvustada ennast ja teisi ning hüvasti jätta
 • oskab lihtsal viisil rääkida oma perest, elukohast ja igapäevastest tegemistest ning esitada teemakohaseid küsimusi
 • oskab lihtsal viisil suhelda kui vestluspartner abistab

Kursuse põhirõhk on suulisel keelekasutusel. Käsitletakse olulisi igapäevaelu teemasid. Teemad: mina, minu hobid ning eelistused; suhtlemine tööl, reisil ja vabal ajal; võõrustamine; töökeskkond, rutiin; viisakas kõnekeel jne. Iga teema juurde kuulub sõnavara ja väljendite tutvustamine, dialoogid, lugemistekstid ning kinnistamisharjutused.
Grammatika on tunni tegevustega ning teemadega seotud ning toetab esmase keeleoskuse omandamist.

Hindamismeetodid – vestlus, lõputest.

TELLIMISEL : individuaaltunnid, paaristunnid, tunnid väikestele gruppidele. Hinnapakkumine koostatakse vastavalt tellitud grupi suurusele ja tundide  mahule.

Inglise keel A1

Empty tab. Edit page to add content here.

Registreeru kursusele

Nimi*

Email*

Telefon*

Isikukood

Vali kursus*

Aksepteerin tingimusi
Privaatsus ja küpsised

INGLISE KEEL  A2 – VÄIKERÜHM (alates 6 inimest) 

Kuupäev: septembri lõpp /oktoobri algus 2021
Toimumise aeg: Info uuendamisel!
Hind: 240 EUR, võimalik tasuda 2 x 125 EUR /3 x 90 EUR

Maht :52 akadeemilist tundi, millest 40 ak.tundi  kontaktõpet ja 12 ak. tundi iseseisev töö.  Akadeemiliste tundide arv kehtib alates kuuest  inimesest rühmas.

Õppematerjali  maksumus – täpsustamisel

Õpetaja Sirje Aija.   Tallinna Pedagoogiline Instituut, 1982, algõpetuse metoodika ja pedagoogika. Tallinna Pedagoogika Ülikool  2002, inglise keele õpetaja.  Vanalinna koolituskeskuses töötanud täiskasvanute inglise keele õpetajana aastast 2002

Sihtgrupiks on täiskasvanud, kes soovivad saada baasteadmisi inglise keeles, et suhelda igapäevaselt, tööalaselt või reisil olles.

Kursuse põhirõhk on suulisel keelekasutusel. Käsitletakse olulisi igapäevaelu teemasid. Teemad: mina, minu hobid ning eelistused; suhtlemine tööl, reisil ja vabal ajal; võõrustamine; töökeskkond, rutiin; viisakas kõnekeel jne. Iga teema juurde kuulub sõnavara ja väljendite tutvustamine, dialoogid, lugemistekstid ning kinnistamisharjutused.
Grammatika on tunni tegevustega ning teemadega seotud ning esmase keeleoskuse omandamiseks piisav.

Tundides kasutatakse erinevaid õpistrateegiaid, et materjali omandamine oleks efektiivne.

Õpiväljundid. Koolituse lõpuks õppija:

 • mõistab lühikeste ja lihtsate ütluste põhisisu
 • saab aru lühikesest ja lihtsast tekstist ning leiab spetsiifilist informatsiooni
 • saab hakkama igapäevastes suhtlussituatsioonides

Õppesisu . Tervitamine ja tutvustamine ja  tutvumine,  igapäevased väljendid, nimi-, omadus- ja tegusõnad,  perekond ja sõbrad,  ametid ja töö,  vaba aeg, reismine,  ilm,  eluruumi kirjeldamine,  tunnete kirjeldamine,  telefoninumbrid,  kellaaeg, vabandamine,  juhiste küsimine ja andmine,  poes, kohvikus jm. suhtlemine; kuupäevad,  palvete esitamine ja ettepanekute tegemine, rongi-, bussi-ja lennujaamas suhtlemine,  inimeste kirjeldamine,  oma kogemustest rääkimine.

Õppemeetodid. Kursusel arendatakse kõnelemis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust nii õpiku- kui ka autentsete tekstidega töötamisel, tekstide koostamisel, lindistuste ja videomaterjali mõistmisel ja edasiandmisel ning vahetul suulisel suhtlemisel. Kasutatakse erinevaid õpistrateegiaid, et materjali omandamine oleks efektiivne, näiteks  rollimänge ja praktilisi harjutusi.

Hindamismeetodid – vestlus,  lõputest.

TELLIMISEL : individuaaltunnid, tunnid asutustele

INGLISE K. A2 , 50 ak.t 2020

INGLISE KEEL B1.2 

VÄIKERÜHM ( alates 6-inimest) UUS KURSUS  

Kuupäev: alustame .25.01.2022 – 3.05.2022
Toimumise aeg: T  18.00-19.30
Hind: alates 180 EUR (6 inimest rühmas) , võimalik tasuda kahes osas (100/80 EUR

Maht :40 akadeemilist tundi, millest 30 ak.tundi  kontaktõpet ja 10 ak. tundi iseseisev töö.

5 inimest rühmas 200 eur; 4 inimest rühmas 230 eur

 

Õpetaja Eda Strandberg, Lõpetanud Tartu Ülikooli germaani – romaani filoloogia, tõlkija, pedagoogi eriala, 1980; Töötanud (2007-2014) õpetajana Inglismaal Lilian Baylis Technology School;

täiskasvanute koolitaja kogemus aastast 2000, lektor Vanalinna koolituskeskuses aastast 2015.

Sihtgrupp Täiskasvanud keelehuvilised. Õppe alustamise tingimused – omandatud tase A2.

Eesmärk on arendada keeleoskust, pakkuda võimalusi praktiseerida ja laiendada sõnavara, väljendusoskust nii, et õpilane mõistaks ja saaks aru põhilisest infost selges tavakõnes tuttaval teemal (töö, kool, vaba aeg jne). Kursus sobib neile kes on omandanud A2 taseme või taasalustajatele,  kellel on õppimises ja keelekasutuses olnud pikk paus..

Õppesisu

Kursusel arendatakse järgmisi osaoskusi: lugemist, keelestruktuuride tundmist, kuulamist ja kõnelemist.

Teemad osaoskuste omandamiseks on järgmised: Travelling abroad, Food, Money, At the doctor’s, The way we live, Do’s and don’ts, Things that changed the world, Famous people jne.

TELLIMISEL : individuaaltunnid, tunnid asutustele

Õppekava kinnitatud  01.08.16

Ainekava

INGLISE K B1

INGLISE KEEL B2 

Õpetaja Eda Strandberg. Lõpetanud Tartu Ülikooli germaani – romaani filoloogia, tõlkija, pedagoogi eriala, 1980; Töötanud (2007-2014) õpetajana Inglismaal Lilian Baylis Technology School;

täiskasvanute koolitaja kogemus aastast 2000, lektor Vanalinna koolituskeskuses aastast 2015.

Õppe maht. Õppe maht on 50 akadeemilist tundi  Akadeemiliste tundide arv kehtib alates kaheksa inimesest rühmas!

Sihtgrupp Täiskasvanud keelehuvilised. Õppe alustamise tingimused – omandatud tase  B1.

Eesmärk on arendada keeleoskust, pakkuda võimalusi praktiseerida ja laiendada sõnavara, väljendusoskust nii, et õpilane mõistaks ja saaks aru põhilisest infost tavakõnes tuttaval teemal ; töö, kool, vaba aeg jne. Kursus sobib neile kes on omandanud B1 taseme või taasalustajatele,  kellel on õppimises ja keelekasutuses olnud pikk paus.

Õppesisu

 Suuline väljendusoskus: kõneluse  alustamine, jätkamine ja lõpetamine; käibefraaside kasutamine, et kõnevooru hoides mõtte sõnastamiseks aega võita; soovituste andmine; võimaluste arutelu; suulise kokkuvõtte tegemine loetu või nähtu põhjal; kahe võimaliku seisukoha (plusside ja miinuste) esitamine; aktiivne osalemine tavalises või ka vähemtavalises ametlikus arutelus; adekvaatne oma mõtete ja arvamuste väljendamine; kõnevooru võtmine; arutellu sekkumine.

Teemad osaoskuste omandamiseks: Sport and leisure, Art and literature, The world of work, Family matters, Wonders of modern world, Obsessions, Relationships, Life’s great events  jne.

Õppemeetodid. Kursusel arendatakse kõnelemis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust nii õpiku- kui ka autentsete tekstidega töötamisel, tekstide koostamisel, lindistuste ja videomaterjali mõistmisel ja edasiandmisel ning vahetul suulisel suhtlemisel. Kasutatakse erinevaid õpistrateegiaid, et materjali omandamine oleks efektiivne, näiteks  rollimänge ja praktilisi harjutusi.

TELLIMISEL : individuaaltunnid, tunnid asutustele

Õppekava

INGLISE K. B2

Registreeru kursusele

Nimi*

Email*

Telefon*

Isikukood

Vali kursus*

Aksepteerin tingimusi
Privaatsus ja küpsised

Hispaania keele kursued

HISPAANIA KEEL –  algajatele. 

Kuupäev:  täpsustamisel
Toimumise aeg:täpsustamisel
Hind: täpsustamisel

Õppe kogumaht on 40 ak.tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 10 tundi iseseisvat tööd).

Hindamismeetodid– Vestlus ja jooksvad ülesanded.

Väljastatav dokument – tunnistus (õpiväljundite saavutamisel) või tõend

Õpetaja : Sille Soo. Suurte kogemustega ja keelepraktikaga õpetaja , kes on elanud aastaid  Hispaanias. Täiskasvanutega töötanud aastast 2017.

Sihtgrupiks on täiskasvanud, kes soovivad saada baasteadmisi hispaania keeles, et suhelda igapäevaselt, tööalaselt või reisil olles.

Õpiväljundid
Edukas koolituse läbinu:
• mõistab tuttavaid sõnu, fraase ja lühikesi lauseid nii kõnes kui ka kirjas
• kasutab lihtsaid fraase ja lauseid, et kirjeldada ennast, oma peret ja lähiümbrust
• oskab lihtsal viisil suhelda kui vestluspartner räägib aeglaselt, selgelt, vajadusel korrates.

Õppesisu: . Koolituse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Tutvumine, viisakusväljendid ja isikuandmed. Arvsõna. Keelte oskus, maad ja rahvad. Pere.  Plaanid ja kavatsused. Reisimine ja lähiümbruse kirjeldamine.

HISPAANIA KEEL-A1

Registreeru kursusele

Nimi*

Email*

Telefon*

Elukoht

Isikukood

Vali kursus*

Aksepteerin tingimusi
Privaatsus ja küpsised

Vene keel – algajatele, taasalustajatele (suhtluskeel)

väikerühm 6-8 inimest  50 ak. tundi, millest 35 ak.tundi kontaktõpet ja 15 ak. tundi iseseisev õpe ;
Päev  NELJAPÄEVITI , ALUSTAME sept. lõpp 2021  kl. 18-19.30
Hind 235 €,  võimalik tasuda osamaksetena (2 x122 € või 3 x 85 €)
Õpetaja: Maie Jesjutina on  lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli  vene keele ja kirjanduse õpetaja eriala 1984.  Omab  kutsetunnistust „Täiskasvanute koolitaja, tase 6“. Õpetab täiskasvanuid alates 2003. aastast. Töötab lektorina Pärnumaa Kutseharidus keskuses kus viib läbi vene keele kursusi hooldustöötajatele, müügikorraldajatele jne. Pärnu Vanalinna Koolituskeskuses lektor aastast  2010.

Kursustel õpime nii õpikute kui ka õpetaja poolt koostatud õppematerjalide järgi.  Kasutame rollimänge.

Tuletame meelde varem õpitut, kordame grammatikat, õpime juude tööalaseks suhtlemiseks vajalikke keelendeid ja kõneetiketti, laiendame sõnavara

Õppekava vene keel A!

VENE KEEL KOOLILASTELE /rühm komplekteeritakse vähemalt 6 õpilase registreerumisel

Eesmärk:  kujundada  positiivseid elamusi läbi keelõppe. Kujundada positiivne hoiak vene keele kui väga vajaliku keele õppimiseks. Pakkuda lisa kooliprogrammile.

Keelekeskkonnal on lapse keelearengus oluline. Nii emakeele kui teise keele arenguks on vajalik, et laps saaks seda kuulda ja kasutada võimalikult erinevates situatsioonides. Peamiseks keelekasutamise funktsiooniks on suhtlemine.

Erinevate maade kogemused on näidanud, et  teise keele õpe mõjub hästi laste keelelisele arengule. Esile võib tuua järgmist:

 • laps on keelele vastuvõtlikum
 • laps saavutab teise keele parema oskuse kui hilisemas eas
 • laps omandab tulevikus kiiremini teisi keeli
 • laps omandab sihtkeeles õppides hea analüüsioskuse

Keele omandamine peab toimuma märkamatult, kuid see on nii lapse seisukohast – õpetaja seisukohast peab töö toimuma planeeritult ja järjepidevalt. Väga tähtis on, et lastele meeldiks kõik, mida nad õpivad.

Registreeru kursusele

Nimi*

Email*

Telefon*

Elukoht

Isikukood

Vene keel Lastele (7-12 a.)

Vali kursus

Aksepteerin tingimusi
Privaatsus ja küpsised