Eesti Keel

Täiskasvanute Inglise keele õpe

VanusToimumis aegMaksumusMaht
Inglise keel A1 väikerühmESMASPÄEVITI 31.okt.2022- .3. aprill 2023 kl.17.30-19.002 x 140 € või 265 €52 ak/h

Inglise keel A 1

31.okt.2022- 04.aprill .2023

Väikerühm 6-10 inimest, hind 2 x 140 € (265 € kursus), lisandub õppematerjalide tasu 10 €

Sihtgrupiks on täiskasvanud, kes soovivad saada baasteadmisi inglise keeles, et suhelda igapäevaselt, tööalaselt või reisil olles.

Maht 52 akadeemilist tundi, millest 40 ak.tundi- kontaktõpet ja 12 ak. tundi iseseisev töö.. Akadeemiliste tundide arv kehtib alates kuuest  inimesest rühmas.

Õpiväljundid. Edukas koolituse läbinu: saab aru tuttavatest sõnadest, fraasidest ja lühikestest lausetest
oskab tervitada, tutvustada ennast ja teisi ning hüvasti jätta
oskab lihtsal viisil rääkida oma perest, elukohast ja igapäevastest tegemistest ning esitada teemakohaseid küsimusi
oskab lihtsal viisil suhelda kui vestluspartner abistab
Kursuse põhirõhk on suulisel keelekasutusel. Käsitletakse olulisi igapäevaelu teemasid. Teemad: mina, minu hobid ning eelistused; suhtlemine tööl, reisil ja vabal ajal; võõrustamine; töökeskkond, rutiin; viisakas kõnekeel jne. Iga teema juurde kuulub sõnavara ja väljendite tutvustamine, dialoogid, lugemistekstid ning kinnistamisharjutused.
Grammatika on tunni tegevustega ning teemadega seotud ning toetab esmase keeleoskuse omandamist. Hindamismeetodid – vestlus, lõputest.

Õpetaja Merilin Kauniste Tallinna Ülikool, magistri kraad, inglise keele õpetaja erialal. Tallinna Ülikool, bakalaureuseõpe muusika erialal, 2014.

TELLIMISEL : individuaaltunnid, paaristunnid, tunnid väikestele gruppidele. Hinnapakkumine koostatakse vastavalt tellitud grupi suurusele ja tundide mahule.

Õppekava: INGLISE-K.-A1-2020 (1)

VanusToimumis aegMaksumusMaht
Inglise keel A2TEISIPÄEVITI 11. okt. 2022- 28..märts 2023 17.30-19.00 /jätkukursus 18.04-23.05.232 x 140 € või 265 €52 akadeemilist tundi

Inglise keel A2

jätkukursus 

18.04-23.05.23

Maht :15 akadeemilist tundi millest 10 ak.tundi  kontaktõpet ja 5 ak. tundi iseseisev töö. Hind : 4 osalejat 105 eur,  5 osalejat – 85 eur

11.10.2022 – 14.03.2023

Maht :52 akadeemilist tundi millest 40 ak.tundi  kontaktõpet ja 12 ak. tundi iseseisev töö.  Akadeemiliste tundide arv kehtib alates kuuest  inimesest rühmas.

 

Õppematerjali  maksumus – 28 €

Sihtgrupiks on täiskasvanud, kes soovivad saada baasteadmisi inglise keeles, et suhelda igapäevaselt, tööalaselt või reisil olles.

Kursuse põhirõhk on suulisel keelekasutusel. Käsitletakse olulisi igapäevaelu teemasid. Teemad: mina, minu hobid ning eelistused; suhtlemine tööl, reisil ja vabal ajal; võõrustamine; töökeskkond, rutiin; viisakas kõnekeel jne. Iga teema juurde kuulub sõnavara ja väljendite tutvustamine, dialoogid, lugemistekstid ning kinnistamisharjutused.
Grammatika on tunni tegevustega ning teemadega seotud ning esmase keeleoskuse omandamiseks piisav

Õpiväljundid. Koolituse lõpuks õppija: mõistab lühikeste ja lihtsate ütluste põhisisu
saab aru lühikesest ja lihtsast tekstist ning leiab spetsiifilist informatsiooni
saab hakkama igapäevastes suhtlussituatsioonides
Õppesisu . Tervitamine ja tutvustamine ja tutvumine, igapäevased väljendid, nimi-, omadus- ja tegusõnad, perekond ja sõbrad, ametid ja töö, vaba aeg, reismine, ilm, eluruumi kirjeldamine, tunnete kirjeldamine, telefoninumbrid, kellaaeg, vabandamine, juhiste küsimine ja andmine, poes, kohvikus jm. suhtlemine; kuupäevad, palvete esitamine ja ettepanekute tegemine, rongi-, bussi-ja lennujaamas suhtlemine, inimeste kirjeldamine, oma kogemustest rääkimine. Õppemeetodid. Kursusel arendatakse kõnelemis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust nii õpiku- kui ka autentsete tekstidega töötamisel, tekstide koostamisel, lindistuste ja videomaterjali mõistmisel ja edasiandmisel ning vahetul suulisel suhtlemisel. Kasutatakse erinevaid õpistrateegiaid, et materjali omandamine oleks efektiivne, näiteks rollimänge ja praktilisi harjutusi. Hindamismeetodid – vestlus, lõputest.

Õpetaja Sirje Aija.   Tallinna Pedagoogiline Instituut, 1982, algõpetuse metoodika ja pedagoogika. Tallinna Pedagoogika Ülikool  2002, inglise keele õpetaja.  Vanalinna koolituskeskuses töötanud täiskasvanute inglise keele õpetajana aastast 2002

TELLIMISEL : individuaaltunnid, tunnid asutustele

Õppekava: INGLISE-K.-A2-50-ak.t-2020

VanusToimumis aegMaksumusMaht
Inglise keel B131.10.22- 3.04..232 X 140 EUR või 265 EUR52 akadeemilist tundi

Inglise keel B1

31. oktoober 2022 – 3. aprill 2023

KURSUS EDASILÜKATUD, ALUSTAB 31.10 2022 – 3.04.2023

HIND: 2 x 140 EUR  või 265 EUR, lisandub õppematerjalide hind 10 EUR

Maht : 52 akadeemilist tundi, millest 40 ak.tundi- kontaktõpet ja 12 ak. tundi iseseisev töö.. Akadeemiliste tundide arv kehtib alates kuuest  inimesest rühmas.

Sihtgrupp täiskasvanud keelehuvilised. Õppe alustamise tingimused – omandatud tase A2.

Eesmärk on arendada keeleoskust, pakkuda võimalusi praktiseerida ja laiendada sõnavara, väljendusoskust nii, et õpilane mõistaks ja saaks aru põhilisest infost selges tavakõnes tuttaval teemal (töö, kool, vaba aeg jne). Kursus sobib neile kes on omandanud A2 taseme või taasalustajatele, kellel on õppimises ja keelekasutuses olnud pikk paus.. Õppesisu: kursusel arendatakse järgmisi osaoskusi: lugemist, keelestruktuuride tundmist, kuulamist ja kõnelemist.Teemad osaoskuste omandamiseks on järgmised: Travelling abroad, Food, Money, At the doctor’s, The way we live, Do’s and don’ts, Things that changed the world, Famous people jne.

Õpetaja : Ingrid Lilles Tallinna Pedagoogikaülikool- inglise keel , Tallinna Pedagoogiline Instituut- algklassiõpetaja. Täiskasvanute inglise keele õpetaja kogemus Vanalinna koolituskeskuses 10 aastat.

TELLIMISEL : individuaaltunnid, tunnid asutustele

Õppekava kinnitatud 01.08.16

Ainekava

Õppekava: INGLISE-K-B1

KursusToimumis aegMaksumusMaht
Inglise keel B2individuaaltunnidkokkuleppelkokkuleppel

Õppe maht: kokkuleppel.

Sihtgrupp Täiskasvanud keelehuvilised. Õppe alustamise tingimused – omandatud tase  B1.

 

Eesmärk on arendada keeleoskust, pakkuda võimalusi praktiseerida ja laiendada sõnavara, väljendusoskust nii, et õpilane mõistaks ja saaks aru põhilisest infost tavakõnes tuttaval teemal ; töö, kool, vaba aeg jne. Kursus sobib neile kes on omandanud B1 taseme või taasalustajatele,  kellel on õppimises ja keelekasutuses olnud pikk paus.

Õppesisu: kõneluse  alustamine, jätkamine ja lõpetamine; käibefraaside kasutamine, et kõnevooru hoides mõtte sõnastamiseks aega võita; soovituste andmine; võimaluste arutelu; suulise kokkuvõtte tegemine loetu või nähtu põhjal; kahe võimaliku seisukoha (plusside ja miinuste) esitamine; aktiivne osalemine tavalises või ka vähemtavalises ametlikus arutelus; adekvaatne oma mõtete ja arvamuste väljendamine; kõnevooru võtmine; arutellu sekkumine. Teemad osaoskuste omandamiseks: Sport and leisure, Art and literature, The world of work, Family matters, Wonders of modern world, Obsessions, Relationships, Life’s great events  jne.

Õppemeetodid. Kursusel arendatakse kõnelemis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust nii õpiku- kui ka autentsete tekstidega töötamisel, tekstide koostamisel, lindistuste ja videomaterjali mõistmisel ja edasiandmisel ning vahetul suulisel suhtlemisel. Kasutatakse erinevaid õpistrateegiaid, et materjali omandamine oleks efektiivne, näiteks  rollimänge ja praktilisi harjutusi.

Õpetaja Eda Strandberg. Lõpetanud Tartu Ülikooli germaani – romaani filoloogia, tõlkija, pedagoogi eriala, 1980; Töötanud (2007-2014) õpetajana Inglismaal Lilian Baylis Technology School, täiskasvanute koolitaja kogemus aastast 2000, lektor Vanalinna koolituskeskuses aastast

TELLIMISEL : individuaaltunnid, tunnid asutustele

Õppekava: INGLISE-K.-B2

Inglise keel A1
VanusToimumis aegMaksumusMaht
Inglise keel A1 väikerühmESMASPÄEVITI 31.okt.2022- .3. aprill 2023 kl.17.30-19.002 x 140 € või 265 €52 ak/h

Inglise keel A 1

31.okt.2022- 04.aprill .2023

Väikerühm 6-10 inimest, hind 2 x 140 € (265 € kursus), lisandub õppematerjalide tasu 10 €

Sihtgrupiks on täiskasvanud, kes soovivad saada baasteadmisi inglise keeles, et suhelda igapäevaselt, tööalaselt või reisil olles.

Maht 52 akadeemilist tundi, millest 40 ak.tundi- kontaktõpet ja 12 ak. tundi iseseisev töö.. Akadeemiliste tundide arv kehtib alates kuuest  inimesest rühmas.

Õpiväljundid. Edukas koolituse läbinu: saab aru tuttavatest sõnadest, fraasidest ja lühikestest lausetest
oskab tervitada, tutvustada ennast ja teisi ning hüvasti jätta
oskab lihtsal viisil rääkida oma perest, elukohast ja igapäevastest tegemistest ning esitada teemakohaseid küsimusi
oskab lihtsal viisil suhelda kui vestluspartner abistab
Kursuse põhirõhk on suulisel keelekasutusel. Käsitletakse olulisi igapäevaelu teemasid. Teemad: mina, minu hobid ning eelistused; suhtlemine tööl, reisil ja vabal ajal; võõrustamine; töökeskkond, rutiin; viisakas kõnekeel jne. Iga teema juurde kuulub sõnavara ja väljendite tutvustamine, dialoogid, lugemistekstid ning kinnistamisharjutused.
Grammatika on tunni tegevustega ning teemadega seotud ning toetab esmase keeleoskuse omandamist. Hindamismeetodid – vestlus, lõputest.

Õpetaja Merilin Kauniste Tallinna Ülikool, magistri kraad, inglise keele õpetaja erialal. Tallinna Ülikool, bakalaureuseõpe muusika erialal, 2014.

TELLIMISEL : individuaaltunnid, paaristunnid, tunnid väikestele gruppidele. Hinnapakkumine koostatakse vastavalt tellitud grupi suurusele ja tundide mahule.

Õppekava: INGLISE-K.-A1-2020 (1)

Inglise keel A2
VanusToimumis aegMaksumusMaht
Inglise keel A2TEISIPÄEVITI 11. okt. 2022- 28..märts 2023 17.30-19.00 /jätkukursus 18.04-23.05.232 x 140 € või 265 €52 akadeemilist tundi

Inglise keel A2

jätkukursus 

18.04-23.05.23

Maht :15 akadeemilist tundi millest 10 ak.tundi  kontaktõpet ja 5 ak. tundi iseseisev töö. Hind : 4 osalejat 105 eur,  5 osalejat – 85 eur

11.10.2022 – 14.03.2023

Maht :52 akadeemilist tundi millest 40 ak.tundi  kontaktõpet ja 12 ak. tundi iseseisev töö.  Akadeemiliste tundide arv kehtib alates kuuest  inimesest rühmas.

 

Õppematerjali  maksumus – 28 €

Sihtgrupiks on täiskasvanud, kes soovivad saada baasteadmisi inglise keeles, et suhelda igapäevaselt, tööalaselt või reisil olles.

Kursuse põhirõhk on suulisel keelekasutusel. Käsitletakse olulisi igapäevaelu teemasid. Teemad: mina, minu hobid ning eelistused; suhtlemine tööl, reisil ja vabal ajal; võõrustamine; töökeskkond, rutiin; viisakas kõnekeel jne. Iga teema juurde kuulub sõnavara ja väljendite tutvustamine, dialoogid, lugemistekstid ning kinnistamisharjutused.
Grammatika on tunni tegevustega ning teemadega seotud ning esmase keeleoskuse omandamiseks piisav

Õpiväljundid. Koolituse lõpuks õppija: mõistab lühikeste ja lihtsate ütluste põhisisu
saab aru lühikesest ja lihtsast tekstist ning leiab spetsiifilist informatsiooni
saab hakkama igapäevastes suhtlussituatsioonides
Õppesisu . Tervitamine ja tutvustamine ja tutvumine, igapäevased väljendid, nimi-, omadus- ja tegusõnad, perekond ja sõbrad, ametid ja töö, vaba aeg, reismine, ilm, eluruumi kirjeldamine, tunnete kirjeldamine, telefoninumbrid, kellaaeg, vabandamine, juhiste küsimine ja andmine, poes, kohvikus jm. suhtlemine; kuupäevad, palvete esitamine ja ettepanekute tegemine, rongi-, bussi-ja lennujaamas suhtlemine, inimeste kirjeldamine, oma kogemustest rääkimine. Õppemeetodid. Kursusel arendatakse kõnelemis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust nii õpiku- kui ka autentsete tekstidega töötamisel, tekstide koostamisel, lindistuste ja videomaterjali mõistmisel ja edasiandmisel ning vahetul suulisel suhtlemisel. Kasutatakse erinevaid õpistrateegiaid, et materjali omandamine oleks efektiivne, näiteks rollimänge ja praktilisi harjutusi. Hindamismeetodid – vestlus, lõputest.

Õpetaja Sirje Aija.   Tallinna Pedagoogiline Instituut, 1982, algõpetuse metoodika ja pedagoogika. Tallinna Pedagoogika Ülikool  2002, inglise keele õpetaja.  Vanalinna koolituskeskuses töötanud täiskasvanute inglise keele õpetajana aastast 2002

TELLIMISEL : individuaaltunnid, tunnid asutustele

Õppekava: INGLISE-K.-A2-50-ak.t-2020

Inglise keel B1
VanusToimumis aegMaksumusMaht
Inglise keel B131.10.22- 3.04..232 X 140 EUR või 265 EUR52 akadeemilist tundi

Inglise keel B1

31. oktoober 2022 – 3. aprill 2023

KURSUS EDASILÜKATUD, ALUSTAB 31.10 2022 – 3.04.2023

HIND: 2 x 140 EUR  või 265 EUR, lisandub õppematerjalide hind 10 EUR

Maht : 52 akadeemilist tundi, millest 40 ak.tundi- kontaktõpet ja 12 ak. tundi iseseisev töö.. Akadeemiliste tundide arv kehtib alates kuuest  inimesest rühmas.

Sihtgrupp täiskasvanud keelehuvilised. Õppe alustamise tingimused – omandatud tase A2.

Eesmärk on arendada keeleoskust, pakkuda võimalusi praktiseerida ja laiendada sõnavara, väljendusoskust nii, et õpilane mõistaks ja saaks aru põhilisest infost selges tavakõnes tuttaval teemal (töö, kool, vaba aeg jne). Kursus sobib neile kes on omandanud A2 taseme või taasalustajatele, kellel on õppimises ja keelekasutuses olnud pikk paus.. Õppesisu: kursusel arendatakse järgmisi osaoskusi: lugemist, keelestruktuuride tundmist, kuulamist ja kõnelemist.Teemad osaoskuste omandamiseks on järgmised: Travelling abroad, Food, Money, At the doctor’s, The way we live, Do’s and don’ts, Things that changed the world, Famous people jne.

Õpetaja : Ingrid Lilles Tallinna Pedagoogikaülikool- inglise keel , Tallinna Pedagoogiline Instituut- algklassiõpetaja. Täiskasvanute inglise keele õpetaja kogemus Vanalinna koolituskeskuses 10 aastat.

TELLIMISEL : individuaaltunnid, tunnid asutustele

Õppekava kinnitatud 01.08.16

Ainekava

Õppekava: INGLISE-K-B1

Inglise keel B2
KursusToimumis aegMaksumusMaht
Inglise keel B2individuaaltunnidkokkuleppelkokkuleppel

Õppe maht: kokkuleppel.

Sihtgrupp Täiskasvanud keelehuvilised. Õppe alustamise tingimused – omandatud tase  B1.

 

Eesmärk on arendada keeleoskust, pakkuda võimalusi praktiseerida ja laiendada sõnavara, väljendusoskust nii, et õpilane mõistaks ja saaks aru põhilisest infost tavakõnes tuttaval teemal ; töö, kool, vaba aeg jne. Kursus sobib neile kes on omandanud B1 taseme või taasalustajatele,  kellel on õppimises ja keelekasutuses olnud pikk paus.

Õppesisu: kõneluse  alustamine, jätkamine ja lõpetamine; käibefraaside kasutamine, et kõnevooru hoides mõtte sõnastamiseks aega võita; soovituste andmine; võimaluste arutelu; suulise kokkuvõtte tegemine loetu või nähtu põhjal; kahe võimaliku seisukoha (plusside ja miinuste) esitamine; aktiivne osalemine tavalises või ka vähemtavalises ametlikus arutelus; adekvaatne oma mõtete ja arvamuste väljendamine; kõnevooru võtmine; arutellu sekkumine. Teemad osaoskuste omandamiseks: Sport and leisure, Art and literature, The world of work, Family matters, Wonders of modern world, Obsessions, Relationships, Life’s great events  jne.

Õppemeetodid. Kursusel arendatakse kõnelemis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust nii õpiku- kui ka autentsete tekstidega töötamisel, tekstide koostamisel, lindistuste ja videomaterjali mõistmisel ja edasiandmisel ning vahetul suulisel suhtlemisel. Kasutatakse erinevaid õpistrateegiaid, et materjali omandamine oleks efektiivne, näiteks  rollimänge ja praktilisi harjutusi.

Õpetaja Eda Strandberg. Lõpetanud Tartu Ülikooli germaani – romaani filoloogia, tõlkija, pedagoogi eriala, 1980; Töötanud (2007-2014) õpetajana Inglismaal Lilian Baylis Technology School, täiskasvanute koolitaja kogemus aastast 2000, lektor Vanalinna koolituskeskuses aastast

TELLIMISEL : individuaaltunnid, tunnid asutustele

Õppekava: INGLISE-K.-B2

Scroll to top